Współpraca z miastem

Strona ta poświęcona jest współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Współpraca ta przebiega na trzech płaszczyznach:

1. tworzenie polityk publicznych, czyli strategii, programów, planów, takich jak Strategia Rozwoju Miasta, Strategia Rozwiązywania Problemów Rodzinnych, Miejski Program Przeciwdziałania Bezrobociu lub inne tworzone przez gminę, w celu rozwijania wspólnoty lokalnej lub rozwiązywania problemów.
2.  realizacja zadań publicznych
3. infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

W zakresie wymienionych płaszczyzn współpracy tworzone są zasady realizowania współpracy zawarte w dokumentach, regulaminach, które znajdziesz na tej stronie.
Na bieżąco, we współpracy z Miastem Kutno, będziemy tu zamieszczać ogłoszenia o konkursach na terenie miasta, ogłoszenia o konsultacjach, spotkaniach, pracach zespołów, itp.

Tutaj również znajdziecie już istniejące dokumenty, które regulują współpracę Miasta Kutno z organizacjami.
Logotypy unijne